Dopravní stavby

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.

Pozemní komunikace se dělí na kategorie:

 • Dálnice
  • Za dalnici se povařuje pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bezúrovňových křížení,s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. 
 •  Silnice
  • Je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:
   • Silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu. Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní silnice má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.
   • Silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy.
   • Silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.
 • Místní komunikace
  • Za místní komunikace se považuje veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace se dále rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do čtyř tříd (A-rychlostní, B-sběrné, C-obslužné, D-nemotorické). Každá obytná zóna by měla mít navrhnutou zklidněnou komunikaci, za pomoci různých technických, urbanistických a legislativních prostředků.
 • Účelová komunikace
  • Je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Stezka pro cyklisty

Stezka pro cyklisty (cyklostezka, cyklistická stezka) je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh!) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu. Automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. Pravidla silničního provozu v České republice povolují užití cyklostezky též například jezdcům na kolečkových bruslích,lyžařům apod.

Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty je oproti pouhé cyklostezce přístupná též chodcům. Od roku 2001 umožňují v České republice dopravní značky rozlišit, zda je stezka pro chodce a cyklisty rozdělena na samostatné pruhy, nebo zda celá šířka stezky je určena chodcům i cyklistům dohromady.

Doprava v klidu

Doprava v klidu zahrnuje parkování a odstavování vozidel. Jako parkoviště označujeme prostor určený pro parkování do 2 hodin (krátkodobé) a nad 2 hodiny (dlouhodobé), ale vždy po dobu návštěvy, pracovní doby, aj. Jako odstavování vozidel se považuje parkování v místě bydliště či sídla provozovatele, ale vždy po dobu kdy se vozidlo nepoužívá, tudíž přes noc a několik dní. Proto musí mít každý RD minimálně aspoň vyhrazenou parkovací plochu, když né garáž, která bude vyhovovat současným normám.

Mosty

Most je dopravní stavba, která převádí pěší, silniční nebo železniční cestu případně vodní tok, přes překážku, kterou může být například vodní plocha (řeka, potok, moře, jezero), terénní nerovnost (údolí, rokle, strž) nebo jiná komunikace.

Rozdělení stupňů dokumentace pozemních staveb

 • studie
 • dokumentace k územnímu řízení (územní souhlas a územní rozhodnutí)
 • dokumentace ke stavebnímu řízení (ohlášení stavby a stavební povolení)
 • zadávací dokumentace a dokumentace k provedení stavby

Rádi Vám pomůžeme se vyznat v dopravním stavitelství a se společnými silami dovedeme Váš projekt až do úplného konce.